Reflektion över kyrkornas roll

11 november, 2011 § Lämna en kommentar

Reflektion över kyrkornas roll

Vi behöver fokusera mer på lärande och mindre på predikande.

Vi behöver lyssna mera och prata mindre.

Vi behöver kontextualisera mer och generalisera mindre.

Så säger mannen från Sydafrika som jag lyssnar till på en konferens i Tyskland för evangelikala kyrkor och missionsorganisationer (arrangerad av WEA:s Mission Commission). Han reflekterar över kyrkornas roll och mission i en ny tid. Jag tror han säger något viktigt, samtidigt som det borde vara självklart. Och det kan nog gälla fler områden än kyrkorna.

Koncentration av vita män

Min zambiske vän, teologen, har bjudit med mig till Lufthansas lounge på Stuttgarts flygplats. Vilken koncentration av män, vita med kostym, det är där. Min vän är den ende svarta personen i loungen, jag den enda kvinnan. Vi har båda varit på ovannämnda konferens och ska snart flyga till våra respektive hemländer.

Evangelikala sammanhang har aldrig varit kända för att ha kvinnor i ledarskapet. Men denna gång var det annorlunda med många kompetenta kvinnor som medverkande.

Hur det står till med jämställdheten visar sig både på kyrkliga konferenser och i Lufthansas lounger. Denna gång lyckades kyrkorna bättre.

Eva Christina Nilsson
Generalsekreterare

Annonser

Sparandet gav mer samarbete i DR Kongo

8 november, 2011 § Lämna en kommentar

Sparandet gav mer samarbete i DR Kongo

Vilka är de största hindren för utveckling av västra DR Kongo och hur planerar man på bästa sätt ett utvecklingsprogram med många olika aktörer? Jag och min kollega Joel Sverker besökte nyligen DR Kongo och diskuterade detta med tre av våra medlemsorganisationers partners.

Under ett heldagsbesök i det avlägsna Seke Banza i västra DRK får vi träffa ca 40 av de över 600 medlemmar som sparar tillsammans i en förening som fått träning genom Svenska Missionskyrkan och dess systerkyrka (Communauté Evangélique du Congo).

Sparandet har skapat möjligheter att organisera sin ekonomi bättre och det har lett till ökat samarbete i byn och att människor ser att de tillsammans kan förändra sin livssituation.

Samtidigt innebär det vissa risker. En person från de lokala myndigheter hade nyligen besökt sparandegruppen och krävt gruppen på skatt. Skatten var helt utan grund i lagen och ordföranden vägrade betala.

Vi berättar om freds- och försoningsgrupper som informerar om kongolesisk lag och mänskliga rättigheter. En av medlemmarna säger: ”de måste komma hit och lära oss!”. Med den kunskapen kan de argumentera mot myndigheternas påhittade föreningsskatter och påverka lokalsamhället.

Mikael Wiking
Handläggare för utvecklingssamarbete

Metoder för fältstudier i olika kulturer

27 oktober, 2011 § Lämna en kommentar

Cirka 450 studenter har gjort fältstudier i syd genom Svenska missionsrådets fältstudieprogram. Nu finns skriften”Verktyg för ökad förståelse – lärdomar från 10 år av fältstudier” till stöd och inspiration för studenter men även andra aktörer som arbetar i olika kulturella kontexter.

Det som utmärkte Svenska missionsrådets fältstudieprogram var att studenterna framför allt tog upp frågor som relaterade till mission, religionens roll och utvecklingsfrågor. Det är alltså särskilt inom denna ämnessfär som den här skriften kan ge ett bidrag till att förmedla metoder och tillvägagångssätt.

 – I och med denna skrift är kunskapen lättillgänglig för studenterna, men också för an­dra aktörer som bedriver verksamhet i olika kulturella kontexter och som genom skriften kan få använd­bara verktyg i sitt arbete, säger Eva Christina Nilsson, generalsekreterare på SMR.

I skriften medverkar personer som på olika sätt varit engagerade i fältstudieprogrammet fram till 2009, då programmet lades ner.

Kontakt: Viktoria Isaksson, kommunikatör, 076-501 18 39

Svenska missionsrådet är en mötesplats för 36 kyrkor och organisationer för samtal om kyrkors och kristna organisationers internationella ansvar, www.missioncouncil.se, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

All makt är viktig. Rapport från en rättighetsutvärdering

7 september, 2011 § Lämna en kommentar

All makt är viktig. Rapport från en rättighetsutvärdering

Om utvecklingsinsatser ska stärka människors tillgång till mänskliga rättigheter och jämställdhet måste måste de som är berörda förstå hur makten är fördelad i det lokala sammanhanget – och ibland är det effektivare att involvera än att utmana dem som har makt. Det visar en rapport från en utvärdering som Svenska missionsrådet har genomfört.

Utvärderingen har pågått under två år. SMRs handläggare har genomfört fallstudier i elva länder, till exempel Burkina Faso, Mongoliet och Kambodja. Tillsammans med representanter för medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer har de reflekterat och dragit lärdomar från hur rättighets- och jämställdhetsarbete tar sig uttryck i de olika utvecklingsinsatserna.

– Vi ville förstå hur SMR på ett bättre sätt ska kunna stödja arbete för rättigheter och jämställdhet. Det har varit en mycket lärorik process och resultaten kommer att på ett tydligt sätt forma SMRs utbildningar och insatshantering framöver, säger Joel Malmvall, temaansvarig för mänskliga rättigheter på SMR.

Medvetenhet om sina rättigheter, vem som har ansvar att tillgodose dessa och hur det kan ske leder ofta till att människor tar initiativ, formulerar vad som är problemet och vad som är viktigt att arbeta med. Då finns det goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

– Vi är faktiskt rätt stolta över vad vi har åstadkommit. Utvärderingen har skapat många tillfällen till gemensamt lärande och många har uppskattat att utvärderingen har genomförts med ett starkt deltagande från SMR, säger Lorentz Forsberg, utvärderingsansvarig på SMR.

Rapporten finns för nedladdning på SMRs hemsida. Där finns också en kortversion av rapporten med de viktigaste iakttagelserna och lärdomarna från processen. Rapporten är på engelska.

Kontakt:

Joel Malmvall, temaansvarig mänskliga rättigheter
Joanna Lilja, temaansvarig jämställdhet
Lorentz Forsberg, utvärderingsansvarig

Svenska missionsrådet är en mötesplats för 35 kyrkor, missionsorganisationer och biståndsorganisationer som arbetar för en rättvis värld.

Svenska missionsrådet, 172 99 Sundbyberg, 08-453 68 80, info@missioncouncil.se, www.missioncouncil.se.

Kyrkorna måste arbeta politiskt

7 juli, 2011 § Lämna en kommentar

Kyrkorna måste arbeta politiskt

Almedalen. Visby är fyllt av främst företag och sedan politiker, myndigheter och organisationer. Partierna syns mest på kvällarna.

I domkyrkan samtalar vi om i vilka samhällsfrågor kyrkorna får agera. Svenska kyrkan har gjort en undersökning om kyrkor och politik som visar att många människor tycker det är okej att kyrkor uttalar sig om fred, bistånd och mänskliga rättigheter. Däremot är det inte lika okej med vapenhandel, sjukförsäkringar och klimat.

Vi är några som deltar i en panel utifrån undersökningen. Jag konstaterar att vapenhandel självklart är en fredsfråga som kyrkorna ska arbeta med.

Fred kan låta så gulligt. Vem vill inte ha fred? Men när fredsfrågan länkas till svensk vapenexport blir det genast känsligare. Men kyrkornas uppdrag är att stå på de fattigas sida, och där ingår alla människor som drabbas av svenska vapen.

Eva Brunne, biskop i Svenska kyrkan i Stockholm, lyfter fram att kyrkan alltid har varit politisk, och att det är naturligt att kyrkan agerar för förändring utifrån tron.

Det instämmer jag i. Oavsett vad opinionsundersökningar säger är jag övertygad om att kyrkorna alltid måste arbeta politiskt (men inte partipolitiskt).

Kyrkorna har ett ansvar i samhället för att göra det rättvisare och mer människovärdigt. Det behövs salt, det behövs röster som ifrågasätter till exempel vapenhandel – även om man riskerar att betraktas som obekväm.

Eva Christina Nilsson
Generalsekreterare Svenska missionsrådet

Situationen för religiösa minoriteter i Turkiet

9 juni, 2011 § Lämna en kommentar

Situationen för religiösa minoriteter i Turkiet

I morgon fredag kl 14.03 deltar Katherine Cash, religionsfrihetssakkunnig på Svenska missionsrådet, i ett samtal i P1:s Människor och tro om valet i Turkiet och situationen för religiösa minoriteter. Katherine Cash kommer att ge reflektioner utifrån att ha nyligen ha deltagit i European Religious Liberty Forum i Turkiet, då hon träffade representanter för en allians av protestantiska kyrkor i landet.

Svenska missionsrådet arbetar för att religionsfrihet ska integreras i Sveriges och EU:s utrikespolitik.

Bra med debatt om hur man mäter hållbarhet

23 maj, 2011 § Lämna en kommentar

Bra med debatt om hur man mäter hållbarhet

I en artikel i Svenska Dagbladet skriver bland andra Johan Schaar på Sida om behovet av att främja en djupare förståelse för vad som leder till mänsklig utveckling. De måttstockar vi har visar bara på några perspektiv av välfärd och utveckling. Göran Holmqvist berör samma ämne i artikeln Kan ”obsessive measurement disorder” undvikas? och menar att allt inte går att mäta.. 

Artikelförfattarna tar upp en viktig diskussion. I utvecklingssamarbete som vill sätta de människor som lever i fattigdom i fokus kommer man snabbt fram till att det inte är de strikt ekonomiska resultaten som beskriver helheten, inte heller att det är möjligt att pressa in all verksamhet i tekniska mallar som är lätta att mäta. Välfärd och utveckling är så mycket mer. Hållbarheten och hänsynen till kommande generationer är helt avgörande. Likaså är det faktorer utanför BNP som kan vara avgörande, såsom möjligheten att ha inflytande över beslutsprocesser eller rätten att bestämma över sin egen kropp.

Det är inte alltid det till synes logiska eller det som går att mäta i siffror som leder till utveckling. Ett exempel är den stadsdel i Addis Abeba där ett arbete skulle inledas. Projektledarna trodde att det första som behövde göras handlade om sanitet. Men när stadsdelsrådet fick säga sitt visade det sig att man först och främst ville bygga en väg. Varför då? Jo, för att kunna föra bort sina döda på ett värdigt sätt. När det var klart kunde de ta itu med både sanitets- och utbildningsfrågor.

Det är välkommet med en debatt om mätning av hållbarhet och annat som är viktigt för mänsklig utveckling och välfärd (se också debattartikel i Dagen förra veckan).